Zapytanie ofertowe nr 1 z dn.12.10.2021 w  ramach projektu nr: POIR.03.02.02-00-2255/20 w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie  innowacji  w przedsiębiorstwach”, działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, podziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój na lata 2014-2020